Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Σκοπός
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της εταιρίας είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός, επιστημονικός και κοινωνικός, μέσα στα πλαίσια της αποστολής των συμβαλλομένων και εναρμονιζόμενος πλήρως με αυτήν.
Ιδία σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών των νομικών προσώπων και τρίτων, η εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα σκοπός της εταιρίας είναι:

 • η στήριξη παλαιών και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
 • η υποστήριξη νέων επιχειρηματιών με κάθε μέσο και τρόπο πλην οικονομικού,
 • η κατάρτιση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων,
 • η εκπόνηση μελετών και ερευνών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του εμπορίου, της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας και των επαγγελματιών,
 • η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα μέλη των εταιριών,
 • η σχεδίαση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
 • η παροχή συμβούλων σε ιδρυθησόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε οικονομικά και φορολογικά θέματα,
 • η εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων και
 • η εκπαίδευση των μελών των εταίρων.

Η εταιρία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων), η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη κέρδους. Η εταιρία επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια με έμφαση σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, αναπτύσσει δραστηριότητα εξυπηρετούσα την εθνική οικονομία, και διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα.

Ειδικότεροι σκοποί της εταιρίας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων του εμπορίου, μεταποίησης, μεταφορών, τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελμάτων. Η ανάληψη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων ως και η σύναψη κάθε μορφής σχέσεων με εθνικούς και διεθνείς φορείς που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους έλληνες επιτηδευματίες εμπόρους στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους έναντι των ξένων και στην διείσδυση τους στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές,
 • Η σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών, η σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων των μελών των και στην επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και άλλων αντικειμένων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των περιοχών, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος Επιστημονικής Επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες.
 • Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.
 • Η έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής εντύπου περιεχομένου είτε ραδιοτηλεοπτικού είτε σε μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών πάνω στα ίδια θέματα, ως και η ανακοίνωση με κάθε τρόπο αυτών. Επίσης η οργάνωση κάθε μορφής, οπουδήποτε, εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών και η συγκρότηση γραφείων παροχής γενικής φύσεως φοροτεχνικών, οικονομοτεχνικών και νομικών συμβούλων προς τις παραγωγικές τάξεις.
 • Γενικώς η κατάρτιση, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά, για την ανάπτυξη του εμπορίου της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια των μελών μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.
 • Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα ή και με Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή και με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., ή και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή ή μη, σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της. Επίσης η Εταιρία συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.
 • Η συνεργασία της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα και φορείς μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μορφή προβλέπεται στο ελληνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, συμπεραλαμβανομένης της χωρίς αντάλλαγμα διαμεσολάβησης μεταξύ των φορέων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού με σκοπό την ανάθεση εργασιών είτε στους εταίρους είτε σε υπαλλήλους της εταιρίας, είτε σε τρίτους. Εξάλλου, η εταιρία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.
 • Για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρίας μπορεί να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι παραπάνω αναθέσεις μπορούν να αφορούν και μέλη των μελών της εταιρίας. Τέλος η εταιρία για την προώθηση των σκοπών της δύναται να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. την διεξαγωγή ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, δημοσιών συζητήσεων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη συλλογή στοιχείων, τη δημιουργία τραπεζών πληροφοριών κλπ.

 
piriscope.tv