Βρίσκεστε εδώ: Home ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Στις Σέρρες σήμερα την 6η του μηνός Μαΐου του έτους 2003 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Α. το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν.ΣΕΡΡΩΝ», που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3/1-4-02 2002 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου του από τον πρόεδρο του Αλέξανδρο Χρυσάφη και
Β. η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΚΕΚΚ / EC-BIC), που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6/26-6-2002 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου του από τον πρόεδρο του Ιωάννη Καφετζόπουλο,
Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με τους εξής όρους και συμφωνίες, που θα αποτελούν τα καταστατικό της εταιρίας:

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία
Α) Συνίσταται εταιρία μη κερδοσκοπική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδαφ. ε’ του Νόμου 2081/1992 και τα άρθρα 784 επ. του Α.Κ. με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.».
Β) Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία και τον ίδιο διακριτικό τίτλο, με πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
Έδρα και Διάρκεια
Α) Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη των Σερρών και τα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών στις Σέρρες, στην οδό Π.Κωστοπούλου αριθμός 2.
Β) Η χρονική διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 3ο
Σκοπός
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της εταιρίας είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός, επιστημονικός και κοινωνικός, μέσα στα πλαίσια της αποστολής των συμβαλλομένων και εναρμονιζόμενος πλήρως με αυτήν.
Ιδία σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών των νομικών προσώπων και τρίτων, η εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα σκοπός της εταιρίας είναι:
Α) η στήριξη παλαιών και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
Β) η υποστήριξη νέων επιχειρηματιών με κάθε μέσο και τρόπο πλην οικονομικού,
Γ) η κατάρτιση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων,
Δ) η εκπόνηση μελετών και ερευνών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του εμπορίου, της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας και των επαγγελματιών,
Ε) η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα μέλη των εταιριών,
Στ) η σχεδίαση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
Ζ) η παροχή συμβούλων σε ιδρυθησόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε οικονομικά και φορολογικά θέματα,
Η) η εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων και
Θ) η εκπαίδευση των μελών των εταίρων.
Η εταιρία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων), η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη κέρδους. Η εταιρία επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια με έμφαση σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, αναπτύσσει δραστηριότητα εξυπηρετούσα την εθνική οικονομία, και διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα.

Ειδικότεροι σκοποί της εταιρίας είναι:
Α) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων του εμπορίου, μεταποίησης, μεταφορών, τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελμάτων. Η ανάληψη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων ως και η σύναψη κάθε μορφής σχέσεων με εθνικούς και διεθνείς φορείς που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους έλληνες επιτηδευματίες εμπόρους στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους έναντι των ξένων και στην διείσδυση τους στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές,
Β) Η σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών, η σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων των μελών των και στην επίλυση των προβλημάτων τους.
Γ) Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και άλλων αντικειμένων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των περιοχών, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος Επιστημονικής Επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες.
Δ) Η κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.
Ε) Η έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής εντύπου περιεχομένου είτε ραδιοτηλεοπτικού είτε σε μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών πάνω στα ίδια θέματα, ως και η ανακοίνωση με κάθε τρόπο αυτών. Επίσης η οργάνωση κάθε μορφής, οπουδήποτε, εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών και η συγκρότηση γραφείων παροχής γενικής φύσεως φοροτεχνικών, οικονομοτεχνικών και νομικών συμβούλων προς τις παραγωγικές τάξεις.
Ζ) Γενικώς η κατάρτιση, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά, για την ανάπτυξη του εμπορίου της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια των μελών μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.
Η) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα ή και με Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή και με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., ή και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή ή μη, σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της. Επίσης η Εταιρία συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.
Θ) Η συνεργασία της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα και φορείς μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μορφή προβλέπεται στο ελληνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, συμπεραλαμβανομένης της χωρίς αντάλλαγμα διαμεσολάβησης μεταξύ των φορέων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού με σκοπό την ανάθεση εργασιών είτε στους εταίρους είτε σε υπαλλήλους της εταιρίας, είτε σε τρίτους. Εξάλλου, η εταιρία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Ι) Για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρίας μπορεί να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι παραπάνω αναθέσεις μπορούν να αφορούν και μέλη των μελών της εταιρίας. Τέλος η εταιρία για την προώθηση των σκοπών της δύναται να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. την διεξαγωγή ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, δημοσιών συζητήσεων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη συλλογή στοιχείων, τη δημιουργία τραπεζών πληροφοριών κλπ.


Άρθρο 4ο
Εταιρική περιουσία – Έσοδα
Α) Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (3.300€), το οποίο διαιρείται σε τριακόσια τριάντα (330) μερίδια των εκατό ευρώ (10€) το καθένα και θα καταβληθεί στο ταμείο της εταιρίας άμεσα. Στο παραπάνω κεφάλαιο συμμετέχει το Επιμελητήριο Σερρών με το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (ή τριων χιλιαδων ευρώ που είναι σημειωμένο ως σωστο;) (3.000€), που αντιστοιχεί σε τριακόσια (300) μερίδια και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΚΕΚΚ / EC-BIC) με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (300€), που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μερίδια.
Β) Η ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη της εταιρίας προς τρίτους περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
Γ) Έσοδα της εταιρίας για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι:
1)    οι εισφορές των εταίρων,
2)    οι τυχόν προς την εταιρία χορηγίες ιδιωτών και νομικών προσώπων και
3)    οι ενισχύσεις και χορηγήσεις πάσης φύσεως Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και οι ενισχύσεις, χορηγήσεις και επιδοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έσοδα της εταιρίας είναι επίσης οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των εταίρων, που αποφασίζονται δια αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως και εταίρων, οποιαδήποτε δωρεά, κληροδοσία, κληρονομιά, επιχορήγηση, χρηματοδότηση ή παροχή υπηρεσιών οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού φορέα, και γενικότερα οι πληρωμές των αποδεκτών των υπηρεσιών εταιρίας. Επίσης έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα συνεργασίας, ως και κάθε άλλα νόμιμα έσοδα.
Δ) Τα έσοδα της εταιρίας και το εταιρικό κεφάλαιο θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό εγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος, που έχει υποκατάστημα στις Σέρρες.
Ε) Οι πόροι καθώς και τα πάσης φύσεως έσοδα της εταιρίας διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Στ) Η εταιρία, ως μη κερδοσκοπική δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της ούτε κατά την λειτουργία της, ούτε κατά την διάλυση της.
Ζ) Η εταιρία με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των μελών είναι δυνατόν, εφόσον τα οικονομικά της το επιτρέπουν, να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των εισφορών σε μέλος της που αποχωρεί. Επίσης με απόφαση της γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία, η εταιρία κατά τη διάλυση της και εφόσον τα οικονομικά της το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να επιστέψει μέρος ή το σύνολο των εισφορών στα μέλη της. Καμιά όμως ευθύνη της εταιρίας ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου υπάρχει, ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί, εάν δεν επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών.


Άρθρο 5ο
Νομική κατάσταση
Η Εταιρία αυτή είναι αστική μη κερδοσκοπική, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ποτέ δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί σε εμπορική, ούτε αστική κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας της Εταιρίας ως αστική ουδέποτε προσδίδει εμπορική ιδιότητα στους εταίρους από την παρούσα εμπορική σχέση.


Άρθρο 6ο
Εταίροι
1.    Ο καθένας από τους εταίρους, οφείλει να συμβάλει σύμφωνα με τις δυνατότητες του για την επίτευξη και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας. Οι εταίροι έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που ασκούνται σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκάστου εταίρου σε τρίτο. 2. Οι εταίροι με ομόφωνη απόφαση τους και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μπορούν να αποφασίσουν τη συμμετοχή και άλλων εταίρων, χωρίς αλλαγή του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εταιρίας και αλλοίωση των σκοπών της.
3. Η εταιρία δύναται να αναθέτει την υλοποίηση και εκτέλεση όλων η’ μέρους των προγραμμάτων η’ έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει σε οποιοδήποτε φυσικό η’ νομικό πρόσωπο.

Άρθρον  7ο
Διοίκηση της Εταιρίας

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από τη Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεπικουρείται για την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης από Διευθυντή και Γραμματεία των οποίων οι αρμοδιότητες ορίζονται παρακάτω.


Άρθρον 8ο
Γενική Συνέλευση
α) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται πάντοτε από τον εκάστοτε Πρόεδρο των μελών της εταιρίας η’ το νόμιμο αναπληρωτή, και βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον τα παρόντα μέλη συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ συν ένα των εταιρικών μεριδίων .
β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των μελών που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το ήμισυ των εταιρικών μεριδίων.
γ) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται οσάκις ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφ’ όσον το ζητήσει τουλάχιστον το 1/3 των εταιριών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των εταιρικών μεριδίων.
δ) Πρόεδρος της γενικής συνελεύσεων είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνελεύσεως ασκεί ο Γραμματέας του Δ. Σ και εν απουσία η’ κωλύματος αυτού το νεώτερο παρών μέλος του Δ. Σ.
ε) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την:
1) Έγκριση του απολογισμού της εταιρίας, τον Ιανουάριο εκάστου έτους.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.
4) Λύση της εταιρίας και του κατά την λύση της τρόπου διάθεσης της εταιρικής περιουσίας.
5) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.
6) Είσοδος νέων μελών στην εταιρία.
7) Επιστροφή εισφορών στα μέλη της εταιρίας.
στ) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με προσκλήσεις που αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και ηλεκτρονικά, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προ της ημέρας της συνελεύσεως. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της συνελεύσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως και η ημερομηνία επαναληπτικής συνεδριάσεως, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία.

Άρθρο 9ο
Διοικητικό Συμβούλιο
α) Η εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από έξι (6) μέλη που ορίζει το Επιμελητήριο Σερρών και ένα (1) μέλος που ορίζει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία <<ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΚΕΚΚ/ EC-BIC).
β) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, παρατεινόμενη επί ένα τρίμηνο από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, εντός του οποίου θα συγκροτηθεί σε σώμα αυτό, ώστε να δύναται να ορίσει τα έξι (6) νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρούσης εταιρίας.
γ) Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ορισθέντες από τις διοικήσεις των μελών της εταιρίας, απαγορευμένης της εκπροσωπήσεως η’ αναπληρώσεως από οποιοδήποτε άλλον.
δ) Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών η’ ο νόμιμος αναπληρωτής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από του ορισμού του και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τους Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Οικονομικό Επόπτη και Ταμία. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται παρακάτω.
ε) Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκπίπτει του αξιώματος του λόγω απώλειας της ιδιότητος του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του φορέα του οποίου είναι μέλος η’ απολέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα αυτή, εκπίπτει και του αξιώματος του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της παρούσης αστικής εταιρίας.


Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη, και τον Ταμία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τη διοίκηση, την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας.
Η εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι παντός τρίτου και κάθε αρχής, δικαστικής διοικητικής και Τραπεζών, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ασκείται από τον Πρόεδρο του Δ. Σ, εκτός αν το Δ. Σ. αναθέσει την ως άνω εκπροσώπηση του στο Διευθυντή η’ σε άλλο μέλος του για τις υποθέσεις της αρμοδιότητας τους. Σε περίπτωση κωλύματος η’ απουσίας του Προέδρου, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Ειδικά για αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού από Τράπεζα η’ Οργανισμό απαιτείται πάντοτε η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία του Δ. Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφαση του να καθορίσει ότι για συγκεκριμένο διάστημα αποκλειστικά αρμόδιος για τις αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού από Τράπεζα η’ Οργανισμό θα είναι μόνο ο Ταμίας χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου.
Το Δ. Σ. μπορεί να αναθέτει σε ένα η’ περισσότερα μέλη του η’ άλλα μέλη της Γενικής Συνέλευσης η’ και σε τρίτους την άσκηση μέρους των δικαιωμάτων του η’ των αρμοδιοτήτων του η’ την ενέργεια ορισμένων πράξεων.
Τα μέλη του Δ. Σ. δεν αμείβονται για το έργο τους, αλλά λαμβάνουν οδοιπορικά η’ άλλα έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις μετακινήσεις τους, που καθορίζονται με απόφαση το Δ. Σ.
Το Δ. Σ. συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε μία φορά το μήνα. Εκτάκτως δε συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου η’ εάν ζητήσουν τούτο τρία τουλάχιστον από τα μέλη του ,οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει το αργότερο εντός 10 ημερών.
Το Δ. Σ. αποφασίζει για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των εταιρικών σκοπών.
Το Δ. Σ. δύναται να αναθέσει επ’ αμοιβή σε τρίτους την πραγματοποίηση των μελετώ, ερευνών και εργασιών.
Το Δ. Σ. δύναται με απόφαση του να προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας η’ όπως ο νόμος ορίζει το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει μία υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό τεχνικό προσωπικό η’ προσωπικό στήριξης, που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.
Το Δ. Σ. ορίζει, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, Διευθυντή της εταιρίας ο οποίος δεν δύναται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες του και την αμοιβή του. Ο Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και ενημερώνει τα μέλη επί των θεμάτων της αρμοδιότητας του.
                             

Άρθρον 11ο
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εταιριών.
Τα μέλη του Δ. Σ. ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα, κατά της Διοίκησης και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
Η ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη της εταιρίας περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.


Άρθρο 12ο
Απαρτία και πλειοψηφία
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν βρίσκεται σε απαρτία όταν δηλαδή ο αριθμός των παρόντων υπερκαλύπτει τον αριθμό των απόντων. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε συνεδρία που είναι εν απαρτία . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τις αποφάσεις του Δ. Σ. και τη συνοπτική αιτιολόγηση τους τηρούνται πρακτικά.
Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εταιριών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51 % των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση όμως που δεν συντελεστεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γ. Σ. συνέρχεται πάλι σύμφωνα με την πρόσκληση και πάντως όχι σε διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών και των εταιρικών μεριδίων που θα παραστούν.


Άρθρο 13ο
Μη διανομή εσόδων
Τα έσοδα που προκύπτουν, επενδύονται εκ νέου και αξιοποιούνται για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας, απαγορευμένης της οποιασδήποτε διανομής μεταξύ των εταιριών.

Άρθρο 14ο
Ο Διευθυντής και η Γραμματεία της εταιρίας
1. Ο Διευθυντής της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ. αποτελεί το ανώτερο στέλεχος αυτής και είναι υπόλογος έναντι του Δ. Σ. Διευθύνει τη Γραμματεία της εταιρίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ. Σ. και συμμετέχει στις συνεδριάσεις των οργάνων Διοικήσεως χωρίς ψήφο.
2. Το προσωπικό της εταιρίας προσλαμβάνεται η’ απολύεται κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ. ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας και συνδέεται με αυτή δια συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεως έργου η’ συμβάσεως εντολής η’ όπως ο νόμος ορίζει.


Άρθρο 15ο
Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας
Η διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση ή με οποιοδήποτε τρόπο δέσμευσης της εταιρικής μερίδας, απαγορεύεται απολύτως, εκτός εάν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο
Κανονισμός Λειτουργίας
Η συνέλευση των εταίρων, εάν οι περιστάσεις της λειτουργίας το επιβάλλουν, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει και Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας. Ο Κανονισμός αυτός θα πρέπει να ρυθμίζει την όλη οργάνωση και κατανομή των αρμοδιοτήτων των στελεχών της εταιρίας, μέσα στα πλαίσια του παρόντος, να διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής λειτουργίας και να περιγράφει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τροποποίηση, διόρθωση, ερμηνεία και συμπλήρωση του Κανονισμού επιτρέπεται πάντοτε με νεώτερη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μετά από πρόταση του Δ.Σ.


Άρθρο 17ο
Τροποποίηση του Καταστατικού
Το Καταστατικό αυτό επιτρέπεται να τροποποιείται οποτεδήποτε, κάθε όμως τροποποιητική πράξη πρέπει να εγγράφεται στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.
Για την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης της εταιρίας, που λαμβάνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.


Άρθρο 18ο
Τηρούμενα βιβλία – Στοιχεία – Εταιρική χρήση
Η εταιρία τηρεί τα υπό του Κώδικα Βιβλίων Στοιχεία (Κ.Β.Σ.) προβλεπόμενα βιβλία.
Η εταιρία συντάσσει ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό οι οποίοι εγκρίνονται από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. της εταιρίας. Ο απολογισμός φέρεται για έγκριση εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους.
Η εταιρική χρήση ορίζεται ετήσια αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα 31 Δεκεμβρίου (εκτός της εταιρικής χρήσης η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Σερρών και λήγει 31/12/2002).


Άρθρο 19ο
Οικονομικός Έλεγχος
Εάν ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο μέλη του Δ.Σ. έλεγχο της εταιρίας του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ορίσει δύο ελεγκτές πτυχιούχους Α.Ε.Ι., από τους οποίους τον έναν προτείνουν οι αιτούντες, οι οποίοι θα ελέγξουν όλα τα παραστατικά στοιχεία.
Οι ελεγκτές να είναι εταίροι ή υπάλληλοι της εταιρίας.
Οι ελεγκτές υποβάλλουν σε έλεγχο όλη την οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας και τα σχετικά έγγραφα αυτής και συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς ένα έκαστο των εταίρων.
Σε περίπτωση που θα αποδεδειχθεί ότι δεν υφίσταται λόγος η αιτία ή πρόβλημα στην διαχείριση τότε τα έξοδα της διαδικασίας βαρύνουν προσωπικά τα μέλη που ζήτησαν τον συγκεκριμένο έλεγχο.


Άρθρο 20ο
Η αποχώρηση μέλους για σπουδαίο μόνο λόγο συνεπάγεται τη λύση της εταιρίας.


Άρθρο 21ο
Λύση και εκκαθάριση
Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή, τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση.
Η εταιρία λύεται αν οι σκοποί της καταστούν ανέφικτοι αν υφίσταται σπουδαίος λόγος η’ και ενωρίτερα με απόφαση της Γ. Σ. που λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3 /4 των μελών που συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα 3 /4 των μεριδίων, και εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα, στο Αστικό Κώδικα.
Από τη λύση της εταιρίας και μετά, ο Πρόεδρος και ο Οικονομικός Επόπτης του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, ως από τώρα διορισμένοι εκκαθαριστές της εταιρίας για τους σκοπούς της εκκαθαρίσεως.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών λύσεως της εταιρίας, η τυχόν εναπομείνασα περιουσία αυτής περιέρχεται στους φορείς που αποφασίζει η Γ. Σ.
Περατωθείσα της εκκαθάρισης καταρτίζεται και ο τελικός ισολογισμός.
Με απόφαση της συνελεύσεως των εταιριών είναι δυνατό να ορισθεί και εξωτερικός η’ εξωτερικοί εκκαθαριστές .


Άρθρο 22ο
Διαιτησία
Κάθε διαφωνία, διαφορά η’ διένεξη μεταξύ των εταιριών, τόσο κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, λύεται με υποχρεωτική διαιτησία, κάθε δε εταίρος ορίζει ένα διαιτητή. Για τη διαδικασία της διαιτησίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 867-903 του Κ.Πολ.Δ. Αρμόδια κατά τον τόπο δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Σερρών.


Άρθρο 23ο
Νομική Προσωπικότητα –Γενικές Διατάξεις
Η εταιρία για να αποκτήσει νομική προσωπικότητα πρέπει να δημοσιευθεί κατά το άρθρο του Α. Κ. ως και κάθε τροποιητική πράξη, στο Πρωτοδικείο Σερρών.
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Α. Κ. για τις Αστικές Εταιρίες.
Κάθε εταίρος δικαιούται στη γνώση των εταιρικών υποθέσεων και στη λήψη αντιγράφων κάθε εγγράφου της εταιρίας.
Τα δικαιώματα γενικά θα πρέπει να ασκούνται, όπως επιβάλει η καλή πίστη, η αγαθή εταιρική συνεργασία και το συμφέρον της εταιρίας.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, το δε παρόν καταστατικό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και αφού υπογράφηκε νόμιμα από τους εταίρους, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο, με κοινή υποχρέωση να καταθέσουν τα εναπομείναντα, ένα προς δημοσίευση στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείο Σερρών και ένα στην αρμόδια οικονομική εφορία, και ενός παραμένοντος στο αρχείο της εταιρίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
Για το Επιμελητήριο                            Για το <ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Σερρών                                              ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
                                                                     (ΕΚΕΚΚ / EC-BIC)

 
piriscope.tv